infolinia 24h - 800 133 773 - połączenie bezpłatne

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Poradnik pacjenta | 08 grudnia 2010

Prowadzenie Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz Centralnego Rejestru Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego to ustawowe zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Aby znaleźć się w tym Rejestrze, należy być do niego zgłoszonym. Osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zgłasza do ubezpieczenia ten, kto odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna odprowadzana jest do ZUS, a stamtąd przekazywana do NFZ. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaceniu składki w  terminie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz do Centralnego Rejestru Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, obu prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nazywane jest w skrócie zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniem do NFZ lub zgłoszeniem do Funduszu.

1. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby polegającej obowiązkowi ubezpieczenia

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza, np.

 • pracownika - pracodawca
 • zleceniobiorcę - zleceniodawca
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza się do ZUS sama
 • osobę pobierającą zasiłek stały - MOPR
 • osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne -ZUS
 • emeryta/ rencistę - ZUS, KRUS
 • bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy - urząd pracy

Uwaga! Osoba niepracująca, niezarejestrowana w urzędzie pracy, zgłaszana jest do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, jeśli nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, np. niepracującą żonę zgłasza do Funduszu ubezpieczony mąż, niepracującego męża - ubezpieczona żona, niepracującą matkę - ubezpieczony syn, pod warunkiem że oboje pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym

 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - ośrodek pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - zgłaszają się same

A. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.

 • w przypadku pracownika - poprzez pracodawcę
 • w przypadku zleceniobiorcy - poprzez zleceniodawcę
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - sama zgłasza, w ZUS
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały - poprzez MOPR
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - poprzez ZUS
 • w przypadku emeryta lub rencisty - poprzez ZUS lub KRUS
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - poprzez urząd pracy
 • w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie - sami zgłaszają, w ZUS

 

W rozumieniu ustawy członkami rodziny są:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 • małżonek (z wyłączeniem małżonka, z którym osoba ubezpieczona pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu),
 • krewni wstępni (ojciec, mama, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

 

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.

B. Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny
Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia, niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:

 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 • uczniowie - przez szkoły
 • słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich - przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie

2. Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia
Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka/ członków rodziny osoby ubezpieczonej - na formularzu ZUS ZCNA - w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgłoszenie do Funduszu członków rodziny osoby ubezpieczonej jest podstawą do wystawienia legitymacji rodzinnej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Analogicznie- wyrejestrowanie skutkować musi powiadomieniem ubezpieczonego o utracie uprawnień członka rodziny.

 

3. Aktualizacja zgłoszenia do ubezpieczenia
Osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić płatnika o każdej zmianie danych lub o błędach podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik winien dokonać weryfikacji zgłoszenia na obowiązującym druku, tak aby pozostawało ono w zgodzie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie zmiany jest przekazywane do ZUS.

 

4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. kończy studia i podejmuje pracę), lub traci status członka rodziny, ubezpieczony powiadamia o tym płatnika składki, a ten zgłasza wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeśli osoba ubezpieczona traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na skutek rozwiązania umowy o pracę lub zaprzestania działalności gospodarczej, płatnik składki ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich członków jej rodziny.
Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z  ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od:

 •   dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 •   dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie wyrejestrowania jest przekazywane do ZUS.

 

 • Podstawa prawna:

art. art.: 3, 66, 67, 73, 75, 85, 193 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. w  sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. 222, poz. 1767
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i  ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr.186, poz.1444).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U.Nr 112, poz.717)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, nr 17 ze zm.)

Aktualności

Wiadomości medyczne
Dni Mózgu

Tydzień mózgu potrwa od 11 do 18 marca. W tym czasie, w wielu polskich miastach odbędą się bezpłatne konferencje i wykłady.

10.03.2017 | Aktualności.

Bezpłatny newsletter

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco